Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden en afspraken Attitude Dance Studio

Attitude Dance Studio hanteert een aantal algemene voorwaarden en afspraken met betrekking tot de dansschool en de bijbehorende danslessen. Daarnaast gelden een aantal aanvullende algemene voorwaarden die algemeen in gebruik zijn binnen de dienstverlening. Bij het boeken van onze diensten ga je akkoord met alle onderstaande voorwaarden en afspraken.

          Algemeen

 1. Het door Attitude Dance Studio opgemaakte inschrijfformulier/contract wordt ondertekend door degene die verantwoordelijk/aansprakelijk is voor de betaling. Voor minderjarigen geldt dat het inschrijfformulier moet worden ondertekend door de ouder/voogd.
 2. Op het moment dat de Opdrachtgever heeft toegezegd en/of er een inschrijfformulier/contract is ondertekend, wordt er een bevestiging van inschrijving gestuurd.
 3. Het volledige bedrag voor een lesperiode of cursus moet vóór aanvang van de lessen worden voldaan, tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen met de administratie. Inschrijvingen voor een lesperiode of cursus zijn persoonsgebonden.
 4. Restitutie van het lesgeld of cursusgeld is niet mogelijk, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. De Opdrachtgever houdt zich aan de door Attitude Dance Studio op de factuur gestelde betalingstermijn, tenzij door Attitude Dance Studio schriftelijk anders is aangegeven.
 6. Bij overschrijding van de betalingstermijn hanteren wij de Wet Incassokosten.
 7. Voor minderjarigen geldt dat de ouder/voogd verantwoordelijk is voor gepast gedrag van zijn/haar kind in de wachtruimte en het netjes achterlaten daarvan. Het is voor een ieder niet toegestaan om zonder toestemming andere ruimten in het gebouw te betreden of ongevraagd aan bijbehorende eigendommen te zitten.
 8. Het betreden van de danszaal is uitsluitend toegestaan op blote voeten of schone dans/zaalschoenen, die niet afgeven op de vloer en waarmee niet buiten gelopen zijn.
 9. Mobiele telefoons staan tijdens de les uit of op stil, tenzij anders met de desbetreffende docent is afgesproken.
 10. Wanneer je niet bij een les aanwezig kunt zijn, stellen we het op prijs dat je dit vooraf even aan ons meldt door middel van een bericht via de mail of WhatsApp.
 11. Attitude Dance Studio en haar docenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van voorwerpen of kostbaarheden. Wij adviseren kostbaarheden tijdens de les in de danszaal te leggen of niet mee te nemen naar de les.
 12. Er mogen geen beeld- of geluidsopnamen gemaakt worden door de Gebruiker of zijn/haar gasten, zonder schriftelijke toestemming van Attitude Dance Studio, de docenten of andere leerlingen.
 13. Op alle getoonde choreografieën berust het copyright bij Attitude Dance Studio. Het exploiteren van choreografieën en dergelijke, ten behoeve van commerciële activiteiten en/of openbaring op onder andere internet of (social) media door middel van film, foto’s of op welke andere wijze dan ook, is alleen toegestaan met toestemming van de desbetreffende docent.
 14. Attitude Dance Studio en haar docenten zijn niet verantwoordelijk voor het oplopen van blessures en/of het ontstaan of verergeren van fysieke klachten tijdens of na de lessen, cursussen, workshops en danswedstrijden. Uiteraard geven de docenten waar nodig advies om blessures te voorkomen.
 15. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaardeN stemt de opdrachtgever in met het gebruik van beeldmateriaal gemaakt tijdens lessen, voorstellingen en wedstrijden door Attitude Dance Studio op sociale media. Tenzij anders schriftelijk gemeld door de opdrachtgever aan Attitude Dance Studio.

Aanvullende algemene voorwaarden

 1. De overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De overeenkomst heeft een opzegtermijn van een maand, maar kan in samenspraak tussen de gebruiker en de opdrachtgever anders worden afgesproken, zowel schriftelijk als mondeling.
 3. De Gebruiker aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 4. Indien de Gebruiker de overeenkomst en de daarbij behorende verplichtingen niet nakomt (zoals wanbetaling), is Attitude Dance Studio gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting. 
 5. In geval van faillissement hoeft Attitude Dance Studio de Gebruiker niet uit te betalen.
 6. Betaling dient steeds voor aanvang van de lesperiode of cursus plaats te vinden, tenzij dit schriftelijk anders door Gebruiker is aangegeven.
 7. Als je de uiterste betaaldatum niet haalt, krijg je eerst een herinnering. Daarna ontvang je een betalingsherinnering en worden er kosten aangerekend (+5%), maar je krijgt altijd een nieuwe kans om het uitstaande bedrag te betalen. 
 8. Attitude Dance Studio is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.
 9. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.